Kawo Nue Torvi Norvi Kawo Nue Mado Dzi Do audio

Alorwoyie, Gideon Foli

2011